dnes je nedela 21.apríl |Vážení občania,
vitajte na našej web stránke obce Lúka

Obecný úrad Lúka oznamuje zmenu úradných hodín:Pondelok:  7:30-12:00 a 13:00 - 15:30

Utorok: 7:30-12:00 a 13:00 - 15:30

Streda: 7:30-12:00 a 13:00 - 16:00

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7:30-12:00


-----------------------------------------------------------------------------


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 25. mája 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Voľby do Európskeho parlamentu
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ
ZABEZPEČENIE
Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu použite emailovú adresu
obecluka@stonline.sk

______________________________________________________________________Obecné zastupiteľstvo obce Lúka podľa § 6 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
 č. ....../2019


O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka

 

Čl.1
Všeobecné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
    a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania  
    pre žiakov ZŠ na území obce Lúka, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 
    SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.


Čl.2
Príjemca dotácie a spôsob čerpania dotácie

1.  Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí a zariadenie 
     školského stravovania pre žiakov ZŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti  
     obce.

2.  Dotácia pre materskú školu a školské zariadenia sa poskytujú na účet Základnej školy 
     s Materskou školou Lúka

3.  Ak sa dotácia nevyčerpá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

4.  Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov materskej školy a školských 
     zariadení na mzdy vrátane odvodov a na prevádzku, pričom je povinný  zabezpečiť
     hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri jej použití.


Čl. 3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia

 

1.  Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na
     príslušný kalendárny rok sa určuje:


Názov školy a šk. zariadenia       koeficient    Predpokl. jednotkový            Suma celkom
Zriadeného obcou/počet detí                           koeficient na rok 2019           v eur
Materská škola / 24                             27,3              93,78                                   61.445,-
___________________________________________________________________________
Školský klub / 53                                  6,0              93,78                                   29.822,-
___________________________________________________________________________
Školská jedáleň / 183                            1,8              93,78                                   30.891,-
___________________________________________________________________________
Správa budovy  ZŠ / 159                       1,5              93,78                                     3.376,-
___________________________________________________________________________
Správa budovy MŠ / 24                         1,5              93,78                                   22. 366,-
___________________________________________________________________________
                                                                                                SPOLU:              147.900,-

2. Výška dotácie sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Čl. 4
Lehota poskytnutia finančných prostriedkov
1. Dotácie obec poskytne príjemcom mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
    príslušný kalendárny rok a to do 25. dňa príslušného mesiaca

Čl. 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schválilo toto všeobecné záväzné nariadenie uznesením  
    č. .......... dňa......................
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia s a ruší Všeobecne záväzné nariadenie č
    určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
    pôsobnosti obce Lúka.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17.05.2019


V Lúke dňa  16.04.2019                                                          Ing. Marian Haluza, v.r.
                                                                                                         Starosta obce


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 17.04.2019
Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: ..................
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: ....................................
_______________________________________________________________________________________

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Obec Lúka

Zverejňuje
ZÁMER

Prenajať majetok Obce Lúka z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Priestory vo výhradnom vlastníctve obce Lúka v budove č. súpisné 132, 916 33 Lúka, stojacej
na parcele č.713 „Bar na futbalovom ihrisku“  firme EUROINVEST EÚ s. r. o.,
916 33 Lúka č.d. 3,  zastúpená Patrikom Vöröšom - konateľom spoločnosti  o výmere
129,6 m2   za cenu prenájmu 150,- eur/ za mesiac za celú výmeru za účelom prevádzkovania baru.


Zdôvodnenie prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa:

Jedná sa o prenájom časti budovy, ktorú obec Lúka nevyužíva a v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Potenciálny nájomník poskytuje pohostinské služby občanom obce Lúka nakoľko sa v obci iné zariadenie podobného typu nenachádza.
Nájom predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Lúke na najbližšom zasadnutí. Pri nájmoch majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 128/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej webovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


Zverejnené v Lúke dňa 17.04.2019
                                                                                 
                                                                                                              Ing. Marián Haluza, v.r.   
                                                                                                                    starosta obce


           _______________________________________________________________________________________                     
O Z N A M                           
Vážení občania, v prípade vyskytnutej havarijnej situácie súvisiacej s dodávkou vody Obecnou vodohospodárskou spoločnosťou Šáchor, spol. s.r.o. Lúka,
volajte č. t. 0904 978 860.

 

-----------------------------------------------------------


 


Pripomienky, návrhy a požiadavky !

Vážení občania, tu nájdete tlačivo na prípadné návrhy, pripomienky a požiadavky pre Radu obce a Obecné zastupiteľstvo.
Môžete ich doručiť osobne na OcÚ Lúka alebo zaslať na e-mailovú adresu starosta@obecluka.sk
Tlačivo nájdete tu.


 

_________________________________________________________________________

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok