dnes je štvrtok 22.február |


Vážení občania,
vitajte na našej web stránke obce Lúka! 


...
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie
Dňa 08.03.2018 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v rôznych častiach obce v iných časových intervaloch:
1. v čase od 8:00 do 10:00                        

BARANEC, HLAVNÁ CESTA, HORNÝ KONIEC,PRI KAŠTIELI, OKOLO ŠKOLY, ŠPILIER  
       Podrobné informácie nájdete tu: 8.00-10.00.jpg8.00-10.00-1.jpg 8.00-10.00-2.jpg 

2. v čase od 10:00 do 12:00                

OKOLO ŠKOLY, TEHELNÁ, HLAVNÁ CESTA, PRIELOHY, č. d. 323 
       Podrobné informácie nájdete tu:10.00-12.00.jpg 10.00-12.00-1.jpg

3. v čase od 12:30 do 14:30                 

HORNÝ KONIEC, PRI KAŠTIELI 
       Podrobné informácie nájdete tu:12.30-14.30.jpg 12.30-14.30-1.jpg

 

______________________________________________________________________________________________

...

Vedenie ZŠ s MŠ v Lúke po prerokovaní so zriaďovateľom a jeho súhlasom oznamuje, že na základe narastajúcej chorobnosti detí v MŠ bude prevádzka v materskej škole dňa 16. februára 2018 prerušená. V týždni od 19. do 23. februára 2018 bude MŠ zatvorená - jarné prázdniny. 

Prevádzka materskej školy bude opäť otvorená po jarných prázdninách dňa  26. februára 2018.

 

______________________________________________________________________________________________

...

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

   Žiadateľ: Marián Boledovič, bytom Vysoká 3061/35 Piešťany, PSČ 921 01, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 15 ks  Agát biely Robinia pseudoacacia, 1 ks Lipa malolistá Tilia cordata, na pozemku parc. č. 788, v k. ú. Lúka, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 12.02.2018.


______________________________________________________________________________________________

...

spomienka.PNG


______________________________________________________________________________________________

...

 


psik-medvedikovity.PNG


______________________________________________________________________________________________

...

 


!!!    Základná škola s materskou školou Lúka 135, 916 33 Lúka    !!!
prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na 50% úväzok.

Podrobné informácie o voľnom pracovnom mieste a podmienkach prijatia získate kliknutím na tento text.

 e-mail: skola@zaluka.edu.sk,    tel: 0905 569 521, 033/7785221

_____________________________________________________________________________________________

...!!!    Základná škola s materskou školou Lúka 135, 916 33 Lúka    !!!
prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na 100% úväzok, od 01.09.2018.

Podrobné informácie o voľnom pracovnom mieste a podmienkach prijatia získate kliknutím na tento text.

 e-mail: skola@zaluka.edu.sk,    tel: 0905 569 521, 033/7785221

_____________________________________________________________________________________________

...


OBECNÁ KNIŽNICA oznamuje, že má vo svojej zbierke nové knihy:
O krok vpredu, Psi z Rigy, Zabudnutá, Srdcom a mečom, Reč kvetov, Zázraky obyčajných ľudí, Tebe patrí ríša, Pod Afganským neon, Kroky v daždi, Priateľky, Kumánska princezná, Piata hora, Anjeli neplačú, Odíď z mojich snov, Podvedená láska, Princezná a horal, Púšť pod oknom, Tá druhá.

Obecná knižnica je otvorená každú stredu od 15:00 do 17:00 v budove ZŠ.


_____________________________________________________________________________________________

...nazov.PNG

Pokúsme sa spoločne naučiť sa správne triediť odpad, vedeli ste aké druhy odpadu kam patria? Dolu v nasledujúcej tabuľke je všetko podrobne rozpísané.
Nezabúdajte, u nás v obci zberajú smetiari od rodinných domov len komunálny odpad a plasty. Ostatné druhy odpadu môžete roztriediť do spoločných kontajnerov ktoré sa nachádzajú za predajňou Jednoty, sú tam kontajnery na plasty, sklo, kov, papier a kontajner na tetrapaky tam bude už čoskoro. Kontajner na sklo sa nachádza aj v novom stavebnom obvode Prielohy medzi dvomi novými bytovkami, a taktiež aj v hornom konci pri bývalých potravinách p. Vöröšovej. 

 

triedenie odpadov.PNG


Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok