dnes je sobota 16.február |


Vážení občania,
vitajte na našej web stránke obce Lúka! 

...

Obecný úrad Lúka oznamuje zmenu úradných hodín:

Pondelok:  7:30-12:00 a 13:00 - 15:30

Utorok: 7:30-12:00 a 13:00 - 15:30

Streda: 7:30-12:00 a 13:00 - 16:00

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7:30-12:00

_________________________________________________________________________

                                               U z n e s e n i a

         z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo

            dňa 31.01.2019 – vo štvrtok o 17.00 hodine na Obecnom úrade v Lúke.

                                              

 

Uznesenie č. 1/2019

Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyhotovenie zvukového záznamu z rokovania .

 

Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 2/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   s c h v a ľ u j e   zmenu programu rokovania

 

Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 3/2019

Obecné   zastupiteľstvo Lúka   s c h v a ľ u j e    program rokovania

 

Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo Lúka  s c h v a ľ u j e  späťvzatie uznesenia č. N-21/2018

Predaj majetku Obce Lúka , par.č. 555/25 „  Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 104 m2, zapísanú na LV č. 1  , kupujúci Bernát Peter, Lúka č.274  kúpna zmluva zo dňa 23.01.2019 a predávajúci Peter Bernát , parc. Č. 555/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, kupujúci Obec Lúka, č. 205.

 

 

Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 5/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka    s c h v a ľ u j e   predaj majetku Obce Lúka , par.č. 555/25 „  Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 104 m2, zapísanú na LV č. 1  , kupujúci Bernát Peter, Lúka č.274  kúpna zmluva zo dňa 23.01.2019 a predávajúci Peter Bernát , parc. Č. 555/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, kupujúci Obec Lúka, č. 205.

 

                                                                       

Ing. Marian Haluza,  starosta , v.r.

 

Uznesenie č. 6/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   správu o plnení uznesení    

 

 

                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 7/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   správu z kontroly vykonanej  hlavným kontrolórom obce.

 

                                                                                               Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 8/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   ukončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce – dohodou – k 31.01.2019.

 

 

             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 9/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   o d p o r ú č a  starostovi vykonať prípravu voľby hlavného kontrolóra a s jej výsledkom oboznámiť obecné zastupiteľstvo dňa 14.02.2019.

 

 

               Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 10/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka    o d p o r ú č a   starostovi obce, zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva k problematike štatutárneho zastúpenia v spoločnosti Šáchor v termíne do 19.02.2019.

 

 

                                              

             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 11/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyčlenenie pozemku na parc. Č. 714/1, LV č.1 v ploche 180 – 300 mpre hasičskú zbrojnicu obce Lúka

 

 

             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Starosta obce, konštatoval na základe hlasovania, že uznesenie o vyčlenení pozemku na parc. Č. 714/1, LV č.1 v ploche 180 – 300 mpre hasičskú zbrojnicu obce Lúka Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje.

 

Uznesenie č. 12/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a   v e d o m i e    menovanie nových členov DHZO. 

Vladimír Krajčí, Tatiana Jančovičová,  Martin Cibulka, Emanuel Briška, Peter Šlahor

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 13/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   harmonogram  zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lúka na rok 2019.

 

            Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 14/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej činnosti kontrolóra Obce Lúka

 

                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

 

Uznesenie č. 15/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   možnosť vyjadriť sa ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva ako vecného práva zo dňa 29.02.2012,parc. 926/31 predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská

Termín : do 14.02.2019 predložiť písomné stanovisko

 

                                                                                                                 Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 16/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   prerokovať  kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení predkupného práva ako vecného práva, zo dňa 29.02.2012 parc. 926/31, predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.02.2019.

 

 

            Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 17/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zaradenie prerokovania návrhu na zriadenie komisií OZ Lúka a zmenu v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.03.2019.

 

 

          Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 18/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e       plánu kultúrno-spoločenských aktivít obce Lúka

 

                    

 

         Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

 

Uznesenie č. 19/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e     zaradenie prerokovania voľby predsedov

komisií OZ Lúka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.03.2019.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ing. Marian Haluza, starosta ,v.r.

 

 

 

Uznesenie č. 20/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e       informáciu o voľbách prezidenta SR  konaných dňa 16.03.2019 - I. kolo a dňa 30.03.2019 – II. Kolo, v čase od 7.00 do 22.00 hod.

 

        Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

 

 

Uznesenie č. 21/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     rozpis rozpočtu  ZŠ s MŠ Lúka

na rok 2019               

 

      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 22/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o stave inventarizácie majetku obce Lúka.

 

 

                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 23/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í     so späťvzatím výpovede podanej prevádzkovateľom ŠPORT-BARU Patrikom  Vӧrӧšom podanej 31.12.2018.

 

 

                              

                                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

Uznesenie č. 24/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o obsadení uvoľnených pracovných miest.

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 25/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o aktivačnej činnosti s občanmi dlhodobo nezamestnanými.

 

 

                                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

 

Uznesenie č. 26/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o plánovaných aktivitách na získaní finančných zdrojov na krytie výstavby čističky odpadových vôd.

                                                                                               

          Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

Uznesenie č. 27/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o návrhu rozpočtu hospodárenia DHZ a DHZO na rok 2019 – 2021.

 

          Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 28/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o  plnení uznesenia č. N-22/2018 a  o platnej zmluve   ZoD 18/VYR/002 firmy REPROGAZ  a jej plnení, fakturovaných položkách  na obnove chodníka, bez ďalších pripomienok a riešenia .

 

                               

                                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________
Starosta obce

     L ú k a

                                                                                                                                              V Lúke dňa : 06.02.2019

Váž. občania

                                               P o z v á n k a

         V zmysle Zákona 369/90 Zb.,v znení neskorších predpisov a nariadení zvolávam

neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční :

                dňa 14.02.2019 – vo štvrtok o 17.00 hodine na Obecnom úrade v Lúke.

Program :

                1. Otvorenie zasadnutia , určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a          overovateľov  zápisnice

2. Určenie zástupcu spoločníka obce Lúka, č. 205, PSČ 916 33, IČO 00311 758. na Valnom zhromaždení spoločníkov v spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o., Lúka, č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

Zrušenie práva poslancov OZ  Lúka konať za spoločníka na Valnom zhromaždení, Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. Lúka, č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

Odvolanie  konateľov z funkcie konateľa  spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. Lúka, č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

Vladimír Vӧrӧš, Lúka č.4 916 33 Lúka.

     Ing. Marian Jurík , Modrovka č. 6,  916 35 Modrovka.

Menovanie nového konateľa do funkcie konateľa za obec Lúka v spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o., Lúka, č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

3. Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce Lúka

4.  Prejednanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva ako vecného práva. parc.    926/31 predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská

5. Prerokovanie záverov správy hlavného kontrolóra obce Lúka za II. polrok 2018 vo veci plnenia zmluvy o dielo č. 18/VYR/008 zo dňa 10.10.2018, firmou REPROGAZ, s.r.o.

6. Zriadenie komisií  OZ Lúka

7. Voľba predsedov komisií OZ Lúka

8. Vymenovanie zástupcu starostu obce Lúka

9. Rôzne

10 .Záver                                                                                                            Ing. Marian Haluza         

                                                                                                                              Starosta obce Lúka, v.r.

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

 

VOĽBY  PREZIDENTA

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ

ZABEZPEČENIE

Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu použite emailovú adresu

obecluka@stonline.sk

 

______________________________________________________________________________________________

  

Pripomienky, návrhy a požiadavky !

Vážení občania, tu nájdete tlačivo na prípadné návrhy, pripomienky a požiadavky pre Radu obce a Obecné zastupiteľstvo.
Môžete ich doručiť osobne na OcÚ Lúka alebo zaslať na e-mailovú adresu starosta@obecluka.sk
Tlačivo nájdete tu.

 

______________________________________________________________________________________________

... 
 
______________________________________________________________________________________________

... 


CCF20112018_00000.jpg

______________________________________________________________________________________________

...

Výsledky volieb

CCF11112018_00000.jpg


CCF11112018_00001.jpg

CCF11112018_00002.jpg

CCF12112018_00000.jpg

______________________________________________________________________________________________

...

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

- ZOZNAM registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lúka
      zoznam kandidatov starosta.jpg 
- ZOZNAM registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lúke
     zoznam kandidatov poslanci.jpg

 

 ______________________________________________________________________________________________

...

 


 

 

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok