dnes je piatok 24.máj |

Uznesenia

z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.05.2019.

 

 

Uznesenie č. 62/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva Lúka 

 

1. Otvorenie zasadnutiam určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu    

    a overovateľov zápisnice

2. Prenájom majetku obce

3. Všeobecné záväzné nariadenie 2019 o určení výšky dotácie pre ZŠ s MŠ Lúka

4. Prejednanie žiadosti o rozšírenie MŠ Lúka

5. Schválenie spolufinancovania projektov

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2019

7. Prerokovanie úhrady faktúry č. 005032019 pre firmu HASS, s.r.o.

 8. Zdražovanie vody – oznámenie občanom Lúka

9. Záver

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                         Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 63/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke ruší uznesenie č. 56/2019 zo dňa 28.03.2019 

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 64/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje prenájom priestorov vo výhradnom vlastníctve Obce Lúka b.č. 132, 916 33 Lúka, stojaca na parcele č. 713  -  Bar na futbalovom ihrisku firme EUROINVEST  EU s.r.o. IČO: 44500335, Lúka č.3, 916 33, zastúpená konateľom Patrikom Vorošom o výmere 129,6 m2 za cenu prenájmu 150,00 eur/mesačne na dobu 5 rokov.

Ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 sa jedná  o prenájom časti budovy, ktorú obec Lúka nevyužíva a v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Potencionálny nájomník poskytuje pohostinské služby občanom obce Lúka, nakoľko sa v obci iné takéto zariadenie nenachádza.

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                               Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 65/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje VZN č. 1/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 66/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke  berie na vedomie žiadosti o rozšírenie kapacít MŠ Lúka

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                            Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 67/2019

a)  Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje financovanie vo výške min. 5 % s celkovej    

     sumy 100.000,- eur,  čo je minimálne 5.263,16 eur na projekt  “Kanalizácia a ČOV Lúka“

b)  Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje financovanie vo výške minimálne 10% 

     z celkovej sumy 15.000,- eur, čo je minimálne 1.500,- eur na projekt Etnologické  múzeum   

     -    Rekonštrukcia vnútorných miestností, terénne úpravy a oplotenie

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

 

 

Uznesenie č. 68/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok  2019 vo výške celkových príjmov 967.697,00 eur a celkových výdavkov 486.997,00 eur

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                                     Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

Uznesenie č. 69/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012

„Čistiareň odpadových vôd Lúka“

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                                       Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

Uznesenie č. 70/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke schvaľuje preplatenie faktúry 005032019 zo dňa 

14.03.2019 v celkovej sume 35.938,94 eur firme HASS, s.r.o.,  za stavebné práce na stavbe Čistiareň odpadových vôd Lúka“ za obdobie 24.04.2012 – 30.11.2015.

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                                  Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

 

Uznesenie č. 71/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lúke odporúča starostovi obce pripraviť prezentáciu ekonomických ukazovateľov OVHS Šáchor za obdobie  rokov 2016, 2017, 2018 na porovnanie ekonomických ukazovateľov.

 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté. 

                                                                                                 Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.03.2019.
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 54 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený návrh programu rokovania OZ
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í    s  vyhotovovaním zvukových záznamov z rokovania obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022.
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo Lúka    schvaľuje     prenájom obecných priestorov prenajímateľovi EUROINVEST EU, s.r.o. zastúpenú konateľom Patrikom Vӧrӧšom na dobu piatich rokov.
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     berie na vedomie   správu o plnení uznesení
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     schvaľuje   voľbu  hlavného kontrolóra obce a menuje do funkcie p. Jarmilu Konečníkovú.
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka  s c h v a ľ u j e   kúpu osobného auta od OVHS Šáchor v hodnote 10.000,--  € s DPH.
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
              
Uznesenie č. 60/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    b e r i e  n a   v e d o m i e     organizačné zabezpečenie prevzatia  prenajatých obecných priestorov .
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    s c h v a ľ u j e    zabezpečiť  verejné obstaranie,  výber dodávateľa na zariadenie detského ihriska pri kostole pre zábavu detí do výšky 4.000,-- €
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                        Miroslav Jánošík, zástupca starostu obce, v.r.

 

Uznesenia

z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.03.2019.


Uznesenie č. 44/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í    s  vyhotovením zvukového záznamu z rokovania  20.03.2019 a vyhotoviteľ je p. Richter.
     
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                     Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 45 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený návrh zmeny  programu v bode 2. rokovania OZ, takto : 2. Zmena zástupcu spoločníka  OZ  Lúka konať za spoločníka na Valnom zhromaždení, Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. Lúka, č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                     Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 46 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený návrh zmeny  programu, bod č.7
nezaradiť do programu dnešného rokovania a presunúť ho na rokovanie dňa 28.03.2019.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 


Uznesenie č. 47 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený návrh programu rokovania OZ, so zmenou v bode 2 v zmysle uzn. č. 45/2019 v bode č. 7 a v zmysle uzn č. 46/2019.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.     
Uznesenie č. 48 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    sa uznieslo zrušiť v spoločenskej zmluve právo poslancov OZ Lúka konať za spoločníka na Valnom zhromaždení, Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o. Lúka č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 49 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    sa uznieslo, že ruší uznesenie č. 42/2019 zo dňa 04.03.2019 na základe právnej analýzy právnika, Mgr. Meszároša.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 50 /2019
OZ   s c h v a ľ u j e    plat starostu obce dňom 01.01.2019,  podľa § 3 a 4 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomerov starostov obcí vo výške 1 853,00 €.  Na výpočet bola použitá výška priemernej mesačnej mzdy, ktorá  za rok 2018 dosiahla výšku 1 013,00 €.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                     Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 


Uznesenie č. 51 /2019
Obecné   zastupiteľstvo      s ú h l a s í    s používaním súkromného motorového vozidla zn. Seat , ečv:  NM448DD na služobné účely, do doby nadobudnutia vozidla z Vodohospodárskej spoločnosti Šáchor pre obec Lúka.
 
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 52 /2019
Obec Lúka v súlade s ustanovením §-u 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  s c h v a ľ u j e   zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmet predaja: parcela č. 754/6 o výmere 48 m2, trávnatá plocha
do vlastníctva: Róbert Gajdošech,  trvale bytom Lúka č. 117
cena: 5,-€ za m2 (podľa toho, aká bola cena pri predaji iných pozemkov).
Odôvodnenie: Predmetný pozemok parc. číslo 1962/2 KN-E je bezprostredne susediaci s pozemkom, ktorý  p. Róbert Gajdošech vlastní a na ktorom má postavený rodinný dom.  Aj keď mu tento pozemok nepatrí, už niekoľko rokov sa oň stará, pravidelne ho kosí a udržuje. Kúpou tohto pozemku si chce zabezpečiť vjazd na zadnú časť pozemku, ktorý vlastní.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce bol predmetom rokovania OZ Lúka dňa 31.01.2019.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 53 /2019
Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v z.n.p. poveruje poslanca Pavla Šprláka – Zmora zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
    
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                      Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 

U z n e s e n i a
 prijaté na neplánovanom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
 dňa 04.03.2019 .

    Uznesenie č. 40/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í    s  vyhotovením zvukového záznamu z rokovania  04.03.2019 a vyhotoviteľ je p. Richter. 
      
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.

                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 41 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený program rokovania OZ.


Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
          
                                                                          Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 42 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    sa uznieslo    zrušiť práva poslancov OZ Lúka konať za spoločníka na Valnom zhromaždení, Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o. Lúka č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  nebolo prijaté.
                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta,v.r.    

 


 Uznesenie č. 43 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka       s c h v a ľ u j e     na základe výberového konania Obecnej rady Lúka dňa 28.02.2019 firmu EKOPROFIL s.r.o. , A. Bernoláka 75/35, 01 001 Žilina, IČO 36 773 727, DIČ 202 237 2242, pobočka Zelenečská 1, 917 01 Trnava , výrobu a výmenu okien na telocvični  ZŠ s MŠ Lúka v hodnote 17.500,16 € s 5 % -nou spoluúčasťou obce v dobe júl, august 2019.
 
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.                  
                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 


 U z n e s e n i a
 Prijaté na neplánovanom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
 dňa 14.02.2019 .

    Uznesenie č. 29/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í    s  vyhotovením zvukového záznamu z rokovania  14.02.2019 a vyhotoviteľ je p. Jánošík .
   
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                            Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 30 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený program rokovania OZ.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
          
                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 31 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   ako zástupcu na valnom zhromaždení spoločníka v spoločnosti  Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o., so sídlom Lúka, č. 205, PSČ 916 33 Lúka, IČO 36 312 860 starostu obce Ing. Mariana Haluzu. Menovanie a odvolanie zástupcu spoločníka podlieha predchádzajúcemu schváleniu obecného zastupiteľstva spoločníka postupom podľa § 11 ods. 4 písm. I) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    odvolanie konateľa spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. so sídlom Lúka, č. 205, PSČ 916 33 Lúka, IČO 36 312 860 nasledovných osôb dňom 28.02.2019 :
 -  Ing. Marián Jurík, Modrovka č. 6, 916 35 Modrovka
     -  Vladimír Vӧrӧš, Lúka č. 4, 916 33 Lúka

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    menovanie nových  konateľov do funkcie konateľa spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. so sídlom Lúka, č. 205, PSČ 916 33 Lúka, IČO 36 312 860 nasledovných osôb dňom 01.03.2019 :
 - Ing. Marian Haluza, Lúka č. 140, 916 33 Lúka
 - nového konateľa zvoleného obecným zastupiteľstvom      Modrovka

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.    

Uznesenie č. 32/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce Lúka v termíne do 15.02.2019 a jeho zverejnenie na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce v termíne15.02.2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie požiadaviek na výkon funkcie, náležitosti prihlášky a podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Lúka nasledovne : 
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Lúka :
- kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- bezúhonnosť
- prax, resp. znalosť problematiky účtovníctva  rozpočtových a príspevkových    organizácií
- aktívna znalosť práce s PC
- spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Vítané okrem požadovaných požiadaviek a náležitostí : 

- predchádzajúca prax vo funkcii hlavného kontrolóra obce
- predloženie osvedčenia o získanom vzdelaní „hlavný kontrolór obcí SR“, I. alebo II. stupeň
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších súvisiacich právnych predpisov
Písomné prihlášky do výberového konania s uvedenými náležitosťami zašlite poštou, resp. doručte osobne do podateľne obecného úradu na adresu : Obec Lúka č. 205, 916 33 Lúka v zalepenej obálke označenej :
 „ HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE – NEOTVÁRAŤ“
najneskôr dňa 14.03.2019 do 12.00 hod. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa nebude prihliadať.

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra v zmysle §18a/ zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.03.2019, stanovuje spôsob voľby – verejné hlasovanie. Pracovný pomer bude uzatvorený na kratší pracovný čas: úväzok O,1 ( 4 hod. / týždeň ).

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
    Uznesenie č. 33 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    odstúpenie od  kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva ako vecného práva zo dňa 29.02.2012, parc.  926/31 o výmere 759 m2  predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská. 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  nebolo prijaté.
     
                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 34 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     bez pripomienok   b e r i e   n a   v e d o m i e    závery správy hlavného kontrolóra obce Lúka za druhý polrok 2018 vo veci plnenia Zmluvy o dielo č. 18/VYR/008 zo dňa 10.10.2018, zhotoviteľ – spoločnosť Reprogaz s.r.o.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  nebolo prijaté.
            
                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 35 /2019  
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zriadenie komisií , ako svoje poradné orgány.
Komisiu podľa Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia  bola schválená.

Komisiu na ochranu a bezpečnosť obyvateľov a ochrana verejného poriadku.
Konštatuje sa, že navrhovaná komisia nebola schválená.

Komisiu vzdelávania, kultúry a športu  

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia bola schválená.

Komisiu sociálna, životného prostredia

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia nebola schválená.

Komisia finančná a správy majetku,  výstavby a ÚP

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia bola schválená.

Redakčná rada pre INFO Lúka a Webovú stránku obce

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia bola schválená.

                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 36 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    m e n u j e    do funkcii  predsedov komisií , ako svojich poradných orgánov :
Do komisie podľa Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov -  predseda – René Richter,

Konštatuje sa, že navrhovaný predseda a členovia komisie boli menovaní do funkcií v komisii, ako poradného orgánu OZ Lúka.

Komisia vzdelávania, kultúry a športu       -  predseda -  Pavol Šprlák – Zmora
Konštatuje sa, že navrhovaný predseda bol menovaný do funkcie v komisii, ako poradného orgánu OZ Lúka.

Komisia finančná a správy majetku,  výstavby a ÚP     -    predseda – René Richter

Konštatuje sa, že navrhovaný predseda bol menovaný do funkcie v komisii, ako poradného orgánu OZ Lúka.

Redakčná rada pre INFO Lúka a Webovú stránku obce  – predseda  - bude menovaný na nasledujúcom zasadnutí OZ Lúka

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.

                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 37/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e   poverenie Miroslava Jánošíka funkciou zástupca starostu obce Lúka, v zmysle Zákona 369/1990 Zb.§13b o obecnom zriadení.
      
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 38 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na  prenájom obecných priestorov na prevádzku Šport Baru.
Podmienky výzvy na prenájom nehnuteľnosti vypracuje obecná rada v termíne:  do 21.02.2019. 
Podmienky výzvy na prenájom nehnuteľnosti zverejniť na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce v termíne 22.02.2019.
Výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti bude zaradené v programe plánovaného rokovania Obecného zastupiteľstva Lúka, dňa 28.03.2019, v bode 2.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
       
                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 
Uznesenie č. 39/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zaslanie žiadosti na Obecnú vodohospodársku spoločnosť  Šáchor, spol. s.r.o. Lúka na odkúpenie osobného auta Škoda Oktávia pre potreby obce Lúka,  po dohode so spoločníkom OÚ Modrovka, v termíne do 04.03.2019.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
          
                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

 Uznesenie č. 1/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia , určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu   a overovateľa  zápisnice
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyhotovenie zvukového záznamu z rokovania .
        Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 2/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia , určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu   a overovateľa  zápisnice

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   s c h v a ľ u j e   zmenu programu rokovania
        Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 3/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia , určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu   a overovateľa  zápisnice

Obecné   zastupiteľstvo Lúka   s c h v a ľ u j e    program rokovania
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 4/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo Lúka  s c h v a ľ u j e  späťvzatie uznesenia č. N-21/2018
Predaj majetku Obce Lúka , par.č. 555/25 „  Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 104 m2, zapísanú na LV č. 1,  kupujúci Bernát Peter, Lúka kúpna zmluva zo dňa 23.01.2019 a predávajúci Peter Bernát , parc. Č. 555/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, kupujúci Obec Lúka, č. 205.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 5/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Obecné  zastupiteľstvo Lúka    s c h v a ľ u j e   predaj majetku Obce Lúka , par.č. 555/25 „  Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 104 m2, zapísanú na LV č. 1  , kupujúci Bernát Peter, Lúka č.274  kúpna zmluva zo dňa 23.01.2019 a predávajúci Peter Bernát , parc. Č. 555/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, kupujúci Obec Lúka, č. 205.
         Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 6/2019
z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   správu o plnení uznesení
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 7/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .
K bodu 3.   Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2018 

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   správu z kontroly vykonanej  hlavným kontrolórom obce.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 8/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .
K bodu 3/a  Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce.

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   ukončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce – dohodou – k 31.01.2019.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 9/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 3/a  Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce.

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   o d p o r ú č a  starostovi vykonať prípravu voľby hlavného kontrolóra a s jej výsledkom oboznámiť obecné zastupiteľstvo dňa 14.02.2019.

Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 10/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 4. schválenie menovania  konateľa Vodárenskej spoločnosti Šáchor , s.r.o.  Lúka

Obecné  zastupiteľstvo Lúka    o d p o r ú č a   starostovi obce, zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva k problematike štatutárneho zastúpenia v spoločnosti Šáchor v termíne do 19.02.2019.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 11/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 8.   Vyčlenenie pozemku pre hasičskú zbrojnicu obce Lúka
žiadosť o vyčlenenie pozemku na parc. Č. 714/1, LV č.1 v ploche 180 – 300 m2 pre hasičskú zbrojnicu obce Lúka.

Obecné  zastupiteľstvo Lúka    n e s c h v a ľ u j e    vyčlenenie pozemku na parc. Č. 714/1, LV č.1 v ploche 180 – 300 m2  pre hasičskú zbrojnicu obce Lúka
Ing. Marian Haluza
       Starosta obce Lúka


Uznesenie č. 12/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 9.  Vymenovanie členov DHZO – dekréty

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a   v e d o m i e    menovanie nových členov DHZO. 
Vladimír Krajčí, Tatiana Jančovičová,  Martin Cibulka, Emanuel Briška, Peter Šlahor

Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 13/2019 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 10.  Harmonogram zasadnutí OZ Obce Lúka na rok 2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   harmonogram  zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lúka na rok 2019.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 14/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 11.  Plán kontrolnej činnosti kontrolóra Obce Lúka

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej činnosti kontrolóra Obce Lúka
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka
      
Uznesenie č.15/2019

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 12.  Prejednanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva ako
vecného práva zo dňa 29.02.2012, parc. 926/31 predávajúci – obec Lúka, kupujúci –
 Ing.Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   možnosť vyjadriť sa ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva ako vecného práva zo dňa 29.02.2012,parc. 926/31 predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manžeka Elena Hrabovská
Termín : do 14.02.2019 predložiť písomné stanovisko
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 16/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 12. Prejednanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva ako
vecného práva zo dňa 29.02.2012, parc. 926/31 predávajúci – obec Lúka, kupujúci –
Ing.Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   prerokovať  kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení predkupného práva ako vecného práva, zo dňa 29.02.2012 parc. 926/31, predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.02.2019.
           Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 17/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .
K bodu 13.   Návrh na zriadenie komisií OZ Lúka a zmenu v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zaradenie prerokovania návrhu na
Zriadenie komisií OZ Lúka a zmenu v komisii na ochranu verejného záujmu pri
 výkone funkcií verejných funkcionárov  na zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa28.03.2019.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 18/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 14.  Návrh plánu kultúrno-spoločenských aktivít obce Lúka
    
Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e       plánu kultúrno-spoločenských aktivít obce Lúka
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 19/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 15.  Voľba predsedov komisií OZ Lúka.

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e     zaradenie prerokovania voľby predsedov
komisií OZ Lúka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.03.2019.

Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

 
Uznesenie č. 20/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 16.  Informácia o voľbách prezidenta SR

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e       informáciu o voľbách prezidenta SR  konaných dňa 16.03.2019 - I. kolo a dňa 30.03.2019 – II. Kolo, v čase od 7.00 do 22.00 hod.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 21/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 17 a/ rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ Lúka na rok 2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     rozpis rozpočtu  ZŠ s MŠ Lúka
na rok 2019   
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 22/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 17  b/ informácia o stave inventarizácie majetku obce Lúka

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o stave inventarizácie majetku obce Lúka.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 23/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 17 c/ informácia o odovzdávaní prenajatých priestorov – odovzdávajúci: Patrik  Vӧrӧš, prevádzka   ŠPORT-BARU , preberajúci : Obecný úrad Lúka.

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í     so späťvzatím výpovede podanej prevádzkovateľom ŠPORT-BARU Patrikom  Vӧrӧšom podanej 31.12.2018.
Ing. Marian Haluza
       Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 24/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 17 e/ Oznámenie o obsadení uvoľnených pracovných miest.
  
Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o obsadení uvoľnených pracovných miest.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 25/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .

K bodu 17 f/ Uzavretie dohody o aktivačnej činnosti s občanmi dlhodobo nezamestnanými s Úradom práce v Novom Meste nad Váhom

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o aktivačnej činnosti s občanmi dlhodobo nezamestnanými.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 26/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2019 .
K bodu 17 g/ - informácia o čističke odpadových vôd
projekt bol doplnený o požadované doklady – stavebné povolenia, rozpočet, súlad s budovaním vodovodu a kanalizácie, TSK – bola podaná žiadosť o dotáciu.

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o plánovaných aktivitách na získaní finančných zdrojov na krytie výstavby čističky odpadových vôd.
Ing. Marian Haluza
        Starosta obce Lúka

Uznesenie č. 27/2019

 

<st

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok