dnes je utorok 26.marec |

 

U z n e s e n i a
 prijaté na neplánovanom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
 dňa 04.03.2019 .

    Uznesenie č. 40/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í    s  vyhotovením zvukového záznamu z rokovania  14.02.2019 a vyhotoviteľ je p. Jánošík .
      
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.

                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 41 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený program rokovania OZ.


Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
          
                                                                          Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 42 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    sa uznieslo    zrušiť práva poslancov OZ Lúka konať za spoločníka na Valnom zhromaždení, Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o. Lúka č. 205, PSČ 916 33, IČO 36 312 860.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  nebolo prijaté.
                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta,v.r.    

 


 Uznesenie č. 43 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka       s c h v a ľ u j e     na základe výberového konania Obecnej rady Lúka dňa 28.02.2019 firmu EKOPROFIL s.r.o. , A. Bernoláka 75/35, 01 001 Žilina, IČO 36 773 727, DIČ 202 237 2242, pobočka Zelenečská 1, 917 01 Trnava , výrobu a výmenu okien na telocvični  ZŠ s MŠ Lúka v hodnote 17.500,16 € s 5 % -nou spoluúčasťou obce v dobe júl, august 2019.
 
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.                  
                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 


 U z n e s e n i a
 Prijaté na neplánovanom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
 dňa 14.02.2019 .

    Uznesenie č. 29/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í    s  vyhotovením zvukového záznamu z rokovania  14.02.2019 a vyhotoviteľ je p. Jánošík .
   
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                            Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 30 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   predložený program rokovania OZ.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
          
                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 31 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   ako zástupcu na valnom zhromaždení spoločníka v spoločnosti  Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o., so sídlom Lúka, č. 205, PSČ 916 33 Lúka, IČO 36 312 860 starostu obce Ing. Mariana Haluzu. Menovanie a odvolanie zástupcu spoločníka podlieha predchádzajúcemu schváleniu obecného zastupiteľstva spoločníka postupom podľa § 11 ods. 4 písm. I) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    odvolanie konateľa spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. so sídlom Lúka, č. 205, PSČ 916 33 Lúka, IČO 36 312 860 nasledovných osôb dňom 28.02.2019 :
 -  Ing. Marián Jurík, Modrovka č. 6, 916 35 Modrovka
     -  Vladimír Vӧrӧš, Lúka č. 4, 916 33 Lúka

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e    menovanie nových  konateľov do funkcie konateľa spoločnosti Obecná vodohospodárska spoločnosť  Šáchor,  spol. s.r.o. so sídlom Lúka, č. 205, PSČ 916 33 Lúka, IČO 36 312 860 nasledovných osôb dňom 01.03.2019 :
 - Ing. Marian Haluza, Lúka č. 140, 916 33 Lúka
 - nového konateľa zvoleného obecným zastupiteľstvom      Modrovka

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.    

Uznesenie č. 32/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce Lúka v termíne do 15.02.2019 a jeho zverejnenie na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce v termíne15.02.2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie požiadaviek na výkon funkcie, náležitosti prihlášky a podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Lúka nasledovne : 
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Lúka :
- kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- bezúhonnosť
- prax, resp. znalosť problematiky účtovníctva  rozpočtových a príspevkových    organizácií
- aktívna znalosť práce s PC
- spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Vítané okrem požadovaných požiadaviek a náležitostí : 

- predchádzajúca prax vo funkcii hlavného kontrolóra obce
- predloženie osvedčenia o získanom vzdelaní „hlavný kontrolór obcí SR“, I. alebo II. stupeň
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších súvisiacich právnych predpisov
Písomné prihlášky do výberového konania s uvedenými náležitosťami zašlite poštou, resp. doručte osobne do podateľne obecného úradu na adresu : Obec Lúka č. 205, 916 33 Lúka v zalepenej obálke označenej :
 „ HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE – NEOTVÁRAŤ“
najneskôr dňa 14.03.2019 do 12.00 hod. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa nebude prihliadať.

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra v zmysle §18a/ zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.03.2019, stanovuje spôsob voľby – verejné hlasovanie. Pracovný pomer bude uzatvorený na kratší pracovný čas: úväzok O,1 ( 4 hod. / týždeň ).

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
    Uznesenie č. 33 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    odstúpenie od  kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva ako vecného práva zo dňa 29.02.2012, parc.  926/31 o výmere 759 m2  predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská. 

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  nebolo prijaté.
     
                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 34 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     bez pripomienok   b e r i e   n a   v e d o m i e    závery správy hlavného kontrolóra obce Lúka za druhý polrok 2018 vo veci plnenia Zmluvy o dielo č. 18/VYR/008 zo dňa 10.10.2018, zhotoviteľ – spoločnosť Reprogaz s.r.o.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  nebolo prijaté.
            
                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 35 /2019  
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zriadenie komisií , ako svoje poradné orgány.
Komisiu podľa Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia  bola schválená.

Komisiu na ochranu a bezpečnosť obyvateľov a ochrana verejného poriadku.
Konštatuje sa, že navrhovaná komisia nebola schválená.

Komisiu vzdelávania, kultúry a športu  

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia bola schválená.

Komisiu sociálna, životného prostredia

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia nebola schválená.

Komisia finančná a správy majetku,  výstavby a ÚP

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia bola schválená.

Redakčná rada pre INFO Lúka a Webovú stránku obce

Konštatuje sa, že navrhovaná komisia bola schválená.

                                                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 36 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka    m e n u j e    do funkcii  predsedov komisií , ako svojich poradných orgánov :
Do komisie podľa Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov -  predseda – René Richter,

Konštatuje sa, že navrhovaný predseda a členovia komisie boli menovaní do funkcií v komisii, ako poradného orgánu OZ Lúka.

Komisia vzdelávania, kultúry a športu       -  predseda -  Pavol Šprlák – Zmora
Konštatuje sa, že navrhovaný predseda bol menovaný do funkcie v komisii, ako poradného orgánu OZ Lúka.

Komisia finančná a správy majetku,  výstavby a ÚP     -    predseda – René Richter

Konštatuje sa, že navrhovaný predseda bol menovaný do funkcie v komisii, ako poradného orgánu OZ Lúka.

Redakčná rada pre INFO Lúka a Webovú stránku obce  – predseda  - bude menovaný na nasledujúcom zasadnutí OZ Lúka

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.

                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 37/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e   poverenie Miroslava Jánošíka funkciou zástupca starostu obce Lúka, v zmysle Zákona 369/1990 Zb.§13b o obecnom zriadení.
      
Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.
 Uznesenie č. 38 /2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na  prenájom obecných priestorov na prevádzku Šport Baru.
Podmienky výzvy na prenájom nehnuteľnosti vypracuje obecná rada v termíne:  do 21.02.2019. 
Podmienky výzvy na prenájom nehnuteľnosti zverejniť na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce v termíne 22.02.2019.
Výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti bude zaradené v programe plánovaného rokovania Obecného zastupiteľstva Lúka, dňa 28.03.2019, v bode 2.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
       
                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 
Uznesenie č. 39/2019
Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zaslanie žiadosti na Obecnú vodohospodársku spoločnosť  Šáchor, spol. s.r.o. Lúka na odkúpenie osobného auta Škoda Oktávia pre potreby obce Lúka,  po dohode so spoločníkom OÚ Modrovka, v termíne do 04.03.2019.

Konštatuje sa, že navrhované uznesenie  bolo prijaté.
          
                                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 

 

 

 

 

 


                                       
U z n e s e n i a

         z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo

            dňa 31.01.2019 – vo štvrtok o 17.00 hodine na Obecnom úrade v Lúke.

                                              

Uznesenie č. 1/2019

Obecné   zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyhotovenie zvukového záznamu z rokovania .  

Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 2/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   s c h v a ľ u j e   zmenu programu rokovania

 

Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 3/2019

Obecné   zastupiteľstvo Lúka   s c h v a ľ u j e    program rokovania

 

Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.
                                                         

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Lúka  s c h v a ľ u j e  späťvzatie uznesenia č. N-21/2018

Predaj majetku Obce Lúka , par.č. 555/25 „  Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 104 m2, zapísanú na LV č. 1  , kupujúci Bernát Peter, Lúka č.274  kúpna zmluva zo dňa 23.01.2019 a predávajúci Peter Bernát , parc. Č. 555/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, kupujúci Obec Lúka, č. 205.

                                                                                        Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.


        Uznesenie č. 5/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka    s c h v a ľ u j e   predaj majetku Obce Lúka , par.č. 555/25 „  Zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 104 m2, zapísanú na LV č. 1  , kupujúci Bernát Peter, Lúka č.274  kúpna zmluva zo dňa 23.01.2019 a predávajúci Peter Bernát , parc. Č. 555/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, kupujúci Obec Lúka, č. 205.

                                                                      

      Ing. Marian Haluza,  starosta , v.r.

Uznesenie č. 6/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   správu o plnení uznesení     

                                                                                             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 7/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   správu z kontroly vykonanej  hlavným kontrolórom obce.

 

                                                                                               Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

Uznesenie č. 8/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a    v e d o m i e   ukončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce – dohodou – k 31.01.2019.

  

         Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 9/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   o d p o r ú č a  starostovi vykonať prípravu voľby hlavného kontrolóra a s jej výsledkom oboznámiť obecné zastupiteľstvo dňa 14.02.2019.

 

           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 10/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka    o d p o r ú č a   starostovi obce, zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva k problematike štatutárneho zastúpenia v spoločnosti Šáchor v termíne do 19.02.2019.

                                            

             Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 11/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    vyčlenenie pozemku na parc. Č. 714/1, LV č.1 v ploche 180 – 300 m2  pre hasičskú zbrojnicu obce Lúka

Starosta obce, konštatoval na základe hlasovania, že uznesenie o vyčlenení pozemku na parc. Č. 714/1, LV č.1 v ploche 180 – 300 m2  pre hasičskú zbrojnicu obce Lúka Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje.  


                                                                            
Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 12/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a   v e d o m i e    menovanie nových členov DHZO. 

Vladimír Krajčí, Tatiana Jančovičová,  Martin Cibulka, Emanuel Briška, Peter Šlahor

                                                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 Uznesenie č. 13/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   harmonogram  zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lúka na rok 2019.

                                                                                                               Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

Uznesenie č. 14/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej činnosti kontrolóra Obce Lúka

                                                                                                               Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 15/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   možnosť vyjadriť sa ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva ako vecného práva zo dňa 29.02.2012,parc. 926/31 predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská

Termín : do 14.02.2019 predložiť písomné stanovisko


                                                                                                                 Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 Uznesenie č. 16/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e   prerokovať  kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení predkupného práva ako vecného práva, zo dňa 29.02.2012 parc. 926/31, predávajúci – obec Lúka, kupujúci – Ing. Milan Hrabovský a manž. Elena Hrabovská, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.02.2019. 

                                                                                                                  Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 Uznesenie č. 17/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e    zaradenie prerokovania návrhu na zriadenie komisií OZ Lúka a zmenu v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  na zasadnutie obecného dňa 28.03.2019.

 

                                                                                                                   Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 18/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e       plán kultúrno-spoločenských aktivít obce Lúka                 

 

         Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

 Uznesenie č. 19/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s c h v a ľ u j e     zaradenie prerokovania voľby predsedov komisií OZ Lúka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.03.2019. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ing. Marian Haluza, starosta ,v.r.

Uznesenie č. 20/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e       informáciu o voľbách prezidenta SR  konaných dňa 16.03.2019 - I. kolo a dňa 30.03.2019 – II. Kolo, v čase od 7.00 do 22.00 hod.

 

        Ing. Marian Haluza, starosta, v.r. 

 Uznesenie č. 21/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     rozpis rozpočtu  ZŠ s MŠ Lúka na rok 2019               

                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 22/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o stave inventarizácie majetku obce Lúka.

                                                                                                           Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

Uznesenie č. 23/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     s ú h l a s í     so späťvzatím výpovede podanej prevádzkovateľom ŠPORT-BARU Patrikom  Vӧrӧšom podanej 31.12.2018.

                                                                                                               Ing. Marian Haluza, starosta,v.r.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné  zastupiteľstvo Lúka   b e r i e   n a   v e d o m i e     infomáciu o obsadení uvoľnených pracovných miest.  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 Uznesenie č. 25/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o aktivačnej činnosti s občanmi dlhodobo nezamestnanými.


                                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

Uznesenie č. 26/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o plánovaných aktivitách na získaní finančných zdrojov na krytie výstavby čističky odpadových vôd.

                                                                              Ing. Marian Haluza, starosta , v.r. Uznesenie č. 27/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o návrhu rozpočtu hospodárenia DHZ a DHZO na rok 2019 – 2021.

 

          Ing. Marian Haluza, starosta, v.r.

 Uznesenie č. 28/2019

Obecné  zastupiteľstvo Lúka     b e r i e   n a   v e d o m i e     informáciu o  plnení uznesenia č. N-22/2018 a  o platnej zmluve   ZoD 18/VYR/002 firmy REPROGAZ  a jej plnení, fakturovaných položkách  na obnove chodníka, bez ďalších pripomienok a riešenia .

                             

                                                                                                                Ing. Marian Haluza, starosta , v.r.

 ___________________________________________________________________________________

 

 

 


 

( Oficiálne výsledky komunálnych volieb si môžete pozrieť ->TU )

Volebné obdobie 

2018-2022

Starosta:
    Ing. Marian Haluza

Zástupca starostu:
    Miroslav Jánošík

Kontrolór obce:
    Ing. Katarína Masárová
    ukončenie 01/2019

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník 
    Mgr. Marianna Štipanitzová
    Pavol Šprlák-Zmora
    Andrej Krajčí
    René Richter  
    Anna Janžová

__________________

Volebné obdobie
2014-2018

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    Rastislav Plesník
    Od 03/2018 Anna Janžová

Kontrolór obce:
    Marianna Štipanitzová
    02/2017 Katarína Masárová, Ing.  

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník - vzdal sa poslaneckého mandátu 02/2018
    René Richter - vzdal sa poslaneckého mandátu 03/2018 
    Emil Godál
    Peter Kusovský, Ing.
    Anna Janžová
    Ján Galbavý
    Miroslav Jánošík
    Od 03/2018 Patrik Vöröš


__________________

Volebné obdobie
2010-2014

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    Rastislav Plesník

Kontrolór obce:
    Marianna Štipanitzová

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník
    Ľuboš Kravárik, nahradil  René Richter
    Emil Godál
    Peter Kusovský, Ing.
    Anna Janžová
    Ján Galbavý
    Miroslav Jánošík

__________________

Volebné obdobie
2006-2010

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    František Haluza

Hlavný kontrolór:

    Pavol Velgáň  

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    František Haluza

    Miloš Haluza

    Anna Janžová

    Ján Klučovský

    Rastislav Plesník

    Pavol Šprlák

__________________

Volebné obdobie

2002-2006

Starosta:

    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:

    Františk Haluza

Hlavná kotrolórka:

    Ilena Šuranová

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    Ing. Jozef Šprlák

    František Haluza

    Jaroslav Ilenčík

    Anna Janžová

    Pavol Šprlák

    Ing.  Jo zef Velgáň

 __________________

Volebné obdobie

1998-2002

Starosta:

    Jaroslav Ilenčík

    Od 2000 Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:

    František Haluza

Hlavná kontrolórka:

    Irena Šuranová

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    Ing.  Jozef Godál

    Viliam Klas

    Od 2001 Ing. Jozef Velgáň

    Anna Kravariková

    Ferdinand Krajšech

    Pavol Šprlák

    Jozef Štefanec

    Vladim

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok