Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje


Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.    Štatút obce Lúka (ďalej len „štatút obce") je súčasťou systému riadenia obce Lúka (ďalej len „obec“). Je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi a vychádza najmä zo zákonov:
a)    zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b)    zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov
c)    zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
d)    zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších prepisov
2.    Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a charakteristiku obce, práva a povinnosti obyvateľov obce a právnických     a fyzických osôb pôsobiacich v obci, samosprávu obce, kompetencie orgánov obce – obecného zastupiteľstva a starostu; poslancov obecného zastupiteľstva, výkonných orgánov  obecnej  samosprávy,   pravidlá   hospodárenia,   financovania   a   nakladania s majetkom   obce,    funkciu    hlavného    kontrolóra    obce    a zásady    vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce obce.
3.    Štatút obce ďalej rieši širšie vzťahy obce k štátu, symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien a odmien obce.
4.    Štatút obce predstavuje základný vnútorný predpis obce. Na základe štatútu obce sú vypracované ostatné vnútorné predpisy obce.

Viac v prílohe...

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (statut.pdf)ŠTATÚT OBCE LÚKA12044 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr