Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Ďakujeme, momentálne neprebieha žiadne verejné obstarávanie.

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Lúka na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Lúka v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

1. – zákazky nadlimitné,
2. – zákazky podlimitné,
3. – zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Lúka

Sídlo: Lúka 205, 916 33 Lúka

Štatutárny zástupca: Vladimír Vöröš, starosta obce

IČO:  00 311 758

V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Lúka.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr