Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

O Z N A M


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lúka 135 oznamuje, že podávanie prihlášok na prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch
6. – 10.05.2019 v čase od 15.00 – 16.00 hod. v budove MŠ.

Potrebné tlačivá :
- Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorá musí byť podpísaná oboma rodičmi ( žiadosť o prijatie si možno vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ a v deň zápisu ju prinesie už vypísanú a podpísanú zákonnými zástupcami )
- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.
- V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa a taktiež vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa.

Podmienky prijatia stanovené zákonom č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 odst. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. : 
- Deti, ktoré dovŕšili k 31.8. kalendárneho roka piaty rok veku
- Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
- Deti dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- Deti, ktoré dovŕšili postupne tri roky
- Deti, ktoré sú v opatere osamelého zákonného zástupcu
- Deti mladšie ako tri roky sa prijímajú v prípade voľnej kapacity zariadenia a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky
 
 
zsskolabaner.png

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr