Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

OZNAMY (Elektronická úradná tabuľa + Aktuality)

Obec Lúka

OZNAMUJE

že dňa 19.7.2024 v piatok

v čase od 15:35 hod. do 15:50 hod. pred miestnym odchodom COOP Jednota Lúka sa uskutoční zber – výkup papiera, výmenou za toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar.

 

 • Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitových vreckách či krabiciach.
 • Balíky nesmú obsahovať kartóny.
 • Z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (46 - Letak 12024.jpg)výkup papiera229 kB

Veronika Kačinová

floristka srdcom aj dušou

vyrába na objednávku veľké smútočné vecne zo živých kvetov v rôznych farbách na želanie

Info 0918 371 367.

Ukážka venca je aktuálne v miestnom kostole Lúka.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (veniec 2.jpg)veniec 11739 kB

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.7.2024 t. j. v pondelok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom obecných priestorov v budove s. č. 132 k. ú. Lúka
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúka č. 2/2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lúka č. 3/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom -...

Viac...Pozvánka na OZ 15.7.2024

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v sobotu dňa 29.6. nás navždy opustila naša spoluobčianka, mamička, babička, prababička, sestra, švagriná, krstná mama, teta, Helena Haluzová rod. Hornáková vo veku nedožitých 84. rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 3.7. o 15:00 hod. začínať sv. omšou v kostole v Lúke. Pohrebné obrady budú pokračovať na miestnom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

Obchodná verejná súťaž na prenájom obecných nebytových priestorov v budove s. č. 132 v k. ú. Lúka – pohostinstvo

Obec Lúka

v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Lúka č. U/47/2024 prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka dňa 25.6.2024 vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom obecných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove v areáli miestneho futbalového štadiónu, súpisné číslo 132, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom, pre k. ú:.Lúka, vo výlučnom vlastníctve Obce Lúka, za nasledovných podmienok:

 1. Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
 2. Predmetom prenájmu sú...

Viac...Obchodná verejná súťaž - prenájom obecných nebytových priestorov - s.č. 132, k. ú. Lúka, prevádzka: pohostinstva

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v pondelok dňa 24.6.2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, otec, dedko, krstný otec, brat, švagor, ujo, svokor, kamarát a sused, Stanislav Ragan vo veku 64. rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok dňa 28.6.2024 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

Lesná spoločnosť Lúka

oznamuje svojim členom,

že dňa 27.6.2024 sa uskutoční brigáda na orezávanie cesty do Slopov.

Zraz je o 16:00 hod. pri závore.

Treba si priniesť motorovú pílu, sekeru a ochranné rukavice.

Ďakujeme

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2024 t. j. v utorok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Použitie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu na objekte ZŠ s MŠ Lúka – telocvičňa - schválenie
 5. Použitie finančných prostriedkov na vybudovanie stĺpov verejného osvetlenia - Špilier – schválenie
 6. Žiadosť o predĺženie NZ...

Viac...Pozvánka na OZ 25.6.2024

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr