Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Správa Starostu Obce Lúka za rok 2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali dňa 29.10.2022 a občania si zvolili za starostu obce Lúka Vladimíra Vöröša, ktorý už má so samosprávou a vedením obce nemalé skúsenosti.

Do poslaneckých stoličiek si zasadli siedmi poslanci:

 1. Peter Gajdošech 191 hlasov
 2. Oliver Kačina 183 hlasov
 3. Miroslav Jánošík 162 hlasov
 4. Zuzana Fulková 160 hlasov
 5. Mária Kaducová 156 hlasov
 6. Michal Godál 146 hlasov
 7. Pavol Šprlák – Zmora 137 hlasov

Dňom 28.11.2022 som po ustanovujúcom zasadnutí prebral vedenie Obecného úradu obce Lúka. Začiatky väčšinou nie sú ľahké, je potrebné zoznámiť sa s danou skutočnosťou fungovania obce a obecného úradu. Pre lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami som pristúpil aj k personálnym zmenám. Do pracovného pomeru nastúpila dňa 29.11.2022 JUDr. Stanislava Zervanová a o dva mesiace Zuzana Frťalová. Od začiatku prebratia písomnej agendy si pracovníčky začali plniť svoje povinnosti a občanom obce plnili ich požiadavky, čo sa do konca roku 2023 ukázalo ako efektívne. Zoštíhlenie administratívneho aparátu obecného úradu zlepšilo celkovú finančnú situáciu obce. Odbornosť oboch súčasných administratívnych pracovníčok je na vysokej úrovni, čo si oceňujú od ich nástupu aj občania. Veď samospráva je tu prioritne pre občana.

Poslanci v roku 2023 zasadali celkovo – 8 krát.

Stav pokladne k 31.12.2022 bol 268,42 €. Stav bankového účtu k 31.12.2022 bol 87 789,95 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2022 bol 11 241,95 €.

Stav pokladne k 31.12.2023 bol 925,80 €. Stav bankového účtu k 31.12.2023 bol 87 387,96 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2023 bol 38 681,75 €.

Okrem zabezpečovania riadneho chodu obce, ako prvé bolo treba riešiť odvoz komunálneho odpadu občanom bývajúcim v blízkosti miestnej komunikácie Špilier. Miestna komunikácia a jej povrch bola značne poškodená a prevádzkovateľ zbernej odpadovej spoločnosti Marius Pedersen so svojimi autami odmietali po nej jazdiť. Vyštrkovaním a po úprave miestnej komunikácie sa stala prechodnou a spoločnosť Márius Pedersen začala vyvážať komunálny a iný odpad spred obytných domov.

Začali sme pracovať na dokončení interiéru a exteriéru Domčeka č. 130. V interiéri to boli dokončovacie práce ako osadenie okenných garníž, osadenie vnútorných okenných parapet, dokončenie elektrických obvodov, vypínačov, zásuviek, lustrov, prebúranie otvoru a osadenie dverí tak, aby miestnosti boli prechodné. Vyrobili a osadili sme dvoje vchodové dvere. V exteriéri sa vybudovali spevnené plochy po celej dĺžke domu a vyštrkovala sa časť dvora. Následne Jednota dôchodcov v spolupráci s občanmi zorganizovali čistenie vnútorných i vonkajších priestorov a aranžovali starožitné veci do pamätných izieb.

Výmenu hrdzavého a zničeného pletiva v dĺžke cca 50 m sme uskutočnili medzi školským areálom a futbalovým ihriskom. Ďalšia výmena a posunutie poškodeného pletiva bola uskutočnená medzi školským areálom a bývalou školskou bytovkou. Jedným z dôvodov bolo rozšírenie miestnej komunikácie pre prejazd nákladných vozidiel zabezpečujúcich servis obyvateľov bývajúcich v tejto časti obce ako napr. vývoz domového odpadu, vývoz splaškových vôd, zásobovanie a podobné služby. Pristúpili sme k osadeniu a výmene dopravných značiek na miestnych komunikáciách.

V budove športového areálu sme dali vymeniť 12 drevených okien za plastové a 3 vchodové dvere a doplnili sme dva detské cvičiace prvky.

Na miestnom cintoríne sme vymenili poškodené pletivo cca 12 m napojené na dom smútku. V hornej časti cintorína sme osadili antikorovú nádrž na vodu tak, aby bola prístupnejšia pre užívateľov. Po cintoríne sme rozmiestnili 6 zberných nádob na triedenie odpadu, z toho 3 zelené na sklo a 3 žlté na plasty a plechové obaly. Starostlivosť o zelené plochy kosením bola dostatočná. Od spodnej časti cintorína bolo pletivo očistené od prerasteného brečtanu.

Pred obecným úradom sme otvorili, vyčistili a spevnili plochu pre lepšie využitie vonkajšieho priestoru.

Na zimu sme sa pripravili zakúpením hydraulickej radlice na odhŕňanie snehu.

Postupne robíme väčšiu údržbu obecného traktora Zetor 7211, ktorý si to vzhľadom na jeho rok výroby 1985 zaslúži, aby nám ešte dlho slúžil.

Bolo vymenených zhruba 30 kusov lámp verejného osvetlenia za úspornejšie svietidlá, čo predstavuje 50 % úsporu elektrickej energie.

Nefunkčnú spoločnosť na zber šatstva sme vymenili. Dnes máme uzatvorenú novú zmluvu so spoločnosťou Humana, ktorá zabezpečuje v našej obci zber oblečenia, topánok a textilu. Kontajner je umiestnený v areáli dvora obecného úradu. Zberáme uvedené obnosené komodity, ktoré môžu používať sociálne slabšie rodiny aj občania tretích krajín.

Dva krát do roka bol zabezpečený zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a zmesového odpadu v rámci jarného a jesenného čistenia domácností a dvorov.

Po celý rok 2023 bol zabezpečený zber krovín, konárov stromov a dreveného odpadu.

Dňa 20.6.2023 boli začaté pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Lúka.

Kultúrno - spoločenské podujatia:

 • ako prvé po nástupe do funkcie starostu obce som zorganizoval privítanie Mikuláša, ktoré sa tešilo veľkému záujmu detí i dospelých; Mikuláš sa priviezol na peknom koči, ktorý ťahali dva krásne a vyzdobené kone s kočišom v dobovom oblečení;
 • predvečer 1. mája sme si pripomenuli sviatok práce stavaním tradičného mája; stretli sme sa v centre dediny pred Coop Jednotou, kde mali občania možnosť vidieť DHZ obce Lúka pod vedením predsedu Andreja Krajčího ako postavili vysoký strom cca 15 m, vyzdobený farebnými stužkami symbolizujúci máj; najväčší zážitok z toho mali deti; na počúvanie a spestrenie nálady v teplom večeri hrala hudobný skupina M. Melodic z Modrovej;
 • ďalšou akciou bol MDD, ktorý sa uskutočnil v areáli MŠK v spolupráci s poslancami, pracovníkmi obecného úradu a DHZ; deti sa mohli vyšantiť pri rôznych hrách pre nich pripravených pri príjemnej hudbe a pri opekaní špekáčikov;
 • v mesiaci júl obec v spolupráci so šport barom zorganizovali hodovú zábavu pod holým nebom v športovom areáli MŠK Lúka;
 • ďalšiu vydarenú akciu „Varenie Lúčanského gulášu“ obec spoločne so šport barom zorganizovala za účasti deviatich súťažiacich a doprovodom hudobnej skupiny Kysucká heligonka;
 • v mesiaci október sme zorganizovali podujatie úcta k starším a to posedením s občanmi obce v priestoroch školskej jedálne, ocenenie jubilantov s programom žiakov ZŠ a folklórnym vystúpením súboru zo Bziniec pod Javorinou.

Kultúra Jednoty dôchodcov:

Jednota dôchodcov v spolupráci s obcou Lúka zorganizovala Výstavu tekvíc a iných plodov našej zeme. Okrem slnečného počasia im úsmev na tvári vyčarili aj rôznorodé tekvice. Jednota dôchodcov a občania, ktorí mali záujem zúčastniť sa zájazdu do Bratislavy spojeného s návštevou priestorov Národnej rady SR v mesiaci september 2023, si dopriali pekné zážitky a nové spoznania. Sprievodcom a sponzorom im bol Michal Bartek, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Slávnostné otvorenie Obecného domu č. 130 sme zorganizovali v mesiaci august 2023 pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti Michala Barteka. V kultúrnom programe účinkovala dychová hudba Bučkovanka. Účastníci podujatia si posedeli pri hudbe a bohatom občerstvení, pri koláčoch a zákuskoch, ktoré pripravili členovia Jednoty dôchodcov Lúka a nechýbalo ani dobré vínko.

V obecnom domčeku Jednota dôchodcov zorganizovala Vianočné adventné podujatia pre všetkých občanov a všetkých vekových kategórií. Bolo to Mikulášske posedenie, výstava a predaj vianočných dekorácii, výstava a predaj vianočného pečiva a prípitok s punčom.

Kresťanské spoločenstvo v Lúke v spolupráci s miestnymi organizáciami a obcou Lúka zorganizovali hodovú slávnosť so svätou omšou, prezentáciu výrobkov ručných prác našich šikovných spoluobčanov, na ktorom vystúpila Dychová hudba Modrovanka. Účastníci si mohli vychutnať dobrý guláš.

Poďakovanie za úrodu

Súťaž o najkrajšiu ružu

K 31.12.2023 naša obec eviduje 720 obyvateľov. V priebehu roku 2023 nám zomrelo 10 občanov a narodilo sa 6 detí.

V roku 2024 sme nepristúpili k zvýšeniu poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a miestnych daní. Nedošlo ani k zvýšeniu ceny vody.

OVHS Šáchor s.r.o. Lúka – Modrovka naďalej prevádzkuje celý vodovodný systém a stará sa o dodávku pitnej vody pre obidve obce. Do pozornosti dávame, že odberateľom vody obec Lúka poskytuje služby v budove obecného úradu a to tým, že odberatelia si môžu za vodu zaplatiť v hotovosti, prípadne nahlasovať zmeny v odbere vody alebo poruchy.

Starosta obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (správa starostu rok 2023 - konečná verzia.pdf)Správa Starostu Obce Lúka za rok 202391 kB