Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

logo 51439072

Obec Lúka, 916 33 Lúka 205 – Obecný úrad

Číslo:OcÚL/194/2020V Lúke, dňa 09.10. 2020

Poslancom OZ

P O Z V Á N K A

Podľa §13 ods.4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v z.n. p.,

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúke, a to na základe

  • 12 ods.1 menovaného zákona, ktoré sa uskutoční

dňa 15.10. 2020 / vo štvrtok/ o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu v Lúke s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu,

3.Schválenie programu

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Voľba hlavného kontrolóra obce

6. Schválenie VZN č. 3/2020

7.Schválenie Dodatku č. 1/2020  VZN č.1/2019 o určení výšky o určení výšky dotácie na 

      prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka

8.Schválenie Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských 

zariadeniach a o mieste a čase zápisu dieťaťa do základnej školy s materskou školou

9. Schválenie VZN č. 4/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lúka

10. Správa o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2020

11. Schválenie investície na opravu havarijného stavu strechy na budove č. 132 – šatne TJ

12. Schválenie predaja pozemku pre PhDr.Petra Urbana, Horná Streda    

13. Zriadenie inventarizačnej komisie

14. Informácia o Šáchor s. r. o.

15. Rôzne

16. Interpelácie poslancov

17. Diskusia

18.Záver

Ing. Marian Haluza v.r.

starosta obce Lúka

Prosíme poslancov aj verejnosť, aby mali ochranné rúška.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (POZVÁNKA OZ_15_10_2020.pdf)POZVÁNKA OZ_15_10_2020.pdf137 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!