Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-013                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznam pre verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/

            Obec Lúka, zastúpená Starostom Obce Lúka Vladimírom Vöröšom, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka, IČO: 00311758 ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie

oznamuje

verejnosti a všetkým dotknutým právnickým osobám a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka podľa § 22 stavebného zákona.

Rozvoj Obce Lúka sa doteraz riadil územnoplánovacou dokumentáciou vypracovanou v roku 1996 s ostatnou aktualizáciou t. j. Zmenami a doplnkami č. 5 schválenými uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Lúka č. 28/2021 zo dňa 24.6.2021.

K aktualizácií t. j. Zmenám a doplnkom č. 6 Územného plánu obce Lúka pristúpila obec Lúka z dôvodu konkrétnych rozvojových záujmov vlastníkov a zároveň z dôvodu potreby riešenia funkčných a priestorových možností vybraných území Obce Lúka, pričom Obec Lúka ako orgán územného plánovania čiastočne uplatňuje v procese aktualizácie ÚPN ustanovenia § 19 stavebného zákona.

Prerokovaniu Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka predchádzalo Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Obec Lúka týmto žiada všetky dotknuté právnické osoby a fyzické osoby ako aj širokú verejnosť, ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby v zmysle § 22 stavebného zákona písomne oznámili svoje stanovisko k Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka a to v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 26.7.2023. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

Návrh Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu obce Lúka je k nahliadnutiu na webovej stránke Obce Lúka https://www.obecluka.sk/, fyzicky na Obecnom úrade Obce Lúka počas stránkových hodín ako aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

vyvesené:                                                                   zvesené:

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr