Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2023 t. j. v piatok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Plnenie uznesení
  4. Zrušenie uznesenia č. U/24/2023
  5. Záverečný účet Obce Lúka za rok 2022 – oprava a schválenie 
  6. Interpelácie poslancov
  7. Diskusia 
  8. Záver

Žiadam poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, aby dodržali svoju účasť na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lúke, dňa 28.6.2023.

                                                                                                                Vladimír Vöröš

                                                                                                              Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (5 - pozvánka 30 6 2023 s programom.pdf)pozvánka na mimoriadne OZ 30.6.2023100 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr