Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

                                                                                                                            Lúka, 11.10.2023

Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Lúka 135

            Obec Lúka, zastúpená Starostom obce Vladimírom Vöröšom, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Lúka 135, v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“/ a § 1 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Lúka 135.

V súlade s ustanovením § 25 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je počet členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Lúka 135 /ďalej len „Rada školy pri ZŠ s MŠ Lúka“/ 11 v zložení:

  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Lúka, v zložení jeden zamestnanec za ZŠ a jeden zamestnanec za MŠ;
  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Lúka;
  • štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ s MŠ Lúka, ktorí nie sú zamestnancami ZŠ s MŠ Lúka, v zložení traja rodičia za ZŠ a jeden rodič za MŠ;
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Lúka.

Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka je podľa § 24 ods. 16 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve štyri roky.

Voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka z pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Lúka, nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Lúka a rodičov žiakov ZŠ s MŠ Lúka, ktorí nie sú zamestnancami ZŠ s MŠ Lúka, zabezpečí riaditeľka ZŠ s MŠ Lúka, určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov, zabezpečí spísanie zápisnice za každú volenú skupinu osobitne. Po zrealizovaní volieb za každú zvolenú skupinu a po delegovaní zástupcov zriaďovateľa ZŠ s MŠ Lúka, riaditeľka ZŠ s MŠ Lúka zvolá ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka, zabezpečí vypracovanie zápisnice, ktorú podpisuje nový zvolený predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka a spolu s povinnými prílohami a dokumentami ju odovzdá zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Lúka najneskôr do troch pracovných dní od konania ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa ZŠ s MŠ Lúka do rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka rozhodne zriaďovateľ ZŠ s MŠ Lúka.

                                                                                                           Vladimír Vöröš

                                                                                                         Starosta Obce Lúka

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr