Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2023 t. j. v stredu o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 • Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Plnenie uznesení
 • Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2023
 • Zvýšenie príspevku Obce Lúka na originálne kompetencie – financovanie MŠ a ŠJ
 • Info ohľadne odstránenia výhrad uvedených v Záverečnom účte Obce Lúka za rok 2022
 • Schválenie príspevku pre CVČ Piešťany a Nové Mesto nad Váhom
 • Vystúpenie z MAS Beckov – Čachtice – Tematín a vstup do novej MAS Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
 • Predĺženie nájomnej zmluvy – byt č. 101, NBD 265 a byt č. 104, NBD 265 schválenie
 • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Lúka na obdobie 2023-2030 - schválenie
 • Delegovanie štyroch zástupcov za zriaďovateľa za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúka
 • Prejednanie poplatku za komunálny odpad na rok 2024
 • Vyhodnotenie predložených ponúk – výmena okien a dverí MŠK Lúka, schválenie dodávateľa
 • Info ohľadne verejného obstarávania – projekt kanalizácia a ČOV – Lúka, Modrová, Modrova a info k nevyhoveniu žiadosti o poskytnutie dotácie – projekt kanalizácia a ČOV – Lúka, Modrová, Modrovka – spol. Kosťova; Schválenie podania novej žiadosti o poskytnutie dotácie – projekt kanalizácia a ČOV – Lúka, Modrová, Modrovka
 • Schválenie výberu dodávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie – obnova budov ZŠ, telocvičňa, ŠJ
 • Interpelácie poslancov
 • Rôzne:
  • info ohľadne hospodárenia OVHS Šáchor

18.    Diskusia

19.    Záver

Žiadam poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, aby dodržali svoju účasť na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lúke, dňa 8.11.2023.

                                                                                                                         Vladimír Vöröš

                                                                                                                        Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (8 - pozvánka 15 11 2023 s programom - upravená.pdf)Pozvánka na OZ 15.11.2023105 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr