Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2024 t. j. v utorok o 17:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka – Michal Godál
 5. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka – Kristína Vöröšová - náhradník
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2023
 7. Správa hlavného kontrolóra Obce Lúka – U/70/2023
 8. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Lúka k 31.3.2024 - schválenie
 9. Ponuka na odkúpenie plynárenského zariadenia – NZ 42/2010/RCS, NZ 84/2010/RCS
 10. Predĺženie nájomnej zmluvy – byt č. 108, NBD 265 – Michaela Farovichová; byt č. 301, NBD 266 – Jozef Bak ml.; byt č. 308, NBD 266 – Erika Polakovičová; byt č. 306, NBD 266 – František Jurica - schválenie
 11. Návrh Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka – prejednanie
 12. Plán akcií na rok 2024
 13. Cenník Obce Lúka – schválenie
 14. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lúka č. 5/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lúka a s majetkom štátu, ktorý obec užíva - prejednanie
 15. Verejné obstarávanie na verejné osvetlenie časť Špilier – oboznámenie, súťaž
 16. Používanie finančných prostriedkov – originálne kompetencie pre MŠ a ŠJ
 17. Návrh na odkúpenie pozemkov – parcelné čísla 546, 547, 548/1, k. ú. Lúka
 18. Oboznámenie s cenovými ponukami: oplotenie školského ihriska, požiarny rebrík na MŠ
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

Žiadam poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, aby dodržali svoju účasť na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lúke, dňa 5.3.2024.

                                                                                                                         Vladimír Vöröš

                                                                                                                        Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (1 - pozvánka 12 3 2024 s programom - konečná verzia.pdf)Pozvánka na OZ 12.3.2024104 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr