Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2024 t. j. v utorok o 17:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Vymenovanie nového predsedu inventarizačnej komisie Obce Lúka
 5. Správa hlavného kontrolóra Obce Lúka – U/70/2023
 6. Správa hlavného kontrolóra Obce Lúka k Záverečnému účtu Obce Lúka za rok 2023
 7. Záverečný účet Obce Lúka za rok 2023 - schválenie
 8. Čerpanie rozpočtu za 1. kvartál 2024
 9. Úprava rozpočtu Obce Lúka na rok 2024 k 30.6.2024 – schválenie
 10. Plnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lúka na 1.1.-30.6.24
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lúka na 1.7.-31.12.24 - schválenie
 12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúka č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie z roku 1996 o Územnom pláne Obce Lúka - schválenie
 13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – EUROINVEST s.r.o. - schválenie
 14. Žiadosť o predĺženie NZ, byt č. 2, NBD 266 – schválenie; Žiadosť o predĺženie NZ, byt č. 4, NBD 266 – schválenie
 15. Príspevok na Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine 2024 – schválenie
 16. Informácia o verejnej súťaži – rekonštrukcia ZŠ s MŠ Lúka, výmena okien a dverí v objekte telocvične
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

Žiadam poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, aby dodržali svoju účasť na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lúke, dňa 4.6.2024.

                                                                                                                         Vladimír Vöröš

                                                                                                                        Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (2 - pozvánka 11 6 2024 s programom - konečná verzia.pdf)pozvánka na OZ 11.6.2024104 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr