Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Označenie dražobníka: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislava, IČO: 46 141 341

 

Označenie navrhovateľa opakovanej dražby: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11  Žilina, IČO: 31 757 951

 

Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby:

miesto opakovanej dražby: veľká zasadačka na 1. NP, č. 207 spol. JUMA Trenčíne, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne

dátum opakovanej dražby: 25.6.2024

čas otvorenia opakovanej dražby: 12:45 hod.

čas otvorenia opakovanej dražby pre účastníkov: 12:15 hod.

čas otvorenia opakovanej dražby pre verejnosť: 12:35 hod.

podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,30 EUR / 1 osoba

 

Označenie opakovanej dražby: prvá opakovaná dražba

 

Predmet opakovanej dražby: nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obec Lúka, katastrálne územie Lúka, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 531 a to:

pozemok - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 929/3 o výmere 6117 m2, druh pozemku: orná pôda;

pozemok - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 931/1 o výmere 5905 m2, druh pozemku: ostatná plocha;

pozemok - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 934/1 o výmere 25573 m2, druh pozemku: ostatná plocha;

pozemok - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 938 o výmere 24926 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast.

 

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (02 - opakovaná dražba.pdf)oznámenie o opakovanej dražbe306 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr