Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obchodná verejná súťaž na prenájom obecných nebytových priestorov v budove s. č. 132 v k. ú. Lúka – pohostinstvo

Obec Lúka

v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Lúka č. U/47/2024 prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka dňa 25.6.2024 vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom obecných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove v areáli miestneho futbalového štadiónu, súpisné číslo 132, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom, pre k. ú:.Lúka, vo výlučnom vlastníctve Obce Lúka, za nasledovných podmienok:

 1. Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.
 2. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory určené na pohostinské služby bez vybavenia a interiérového zariadenia v jestvujúcej sociálno–prevádzkovej budove označenej ako šatne TJ, súpisné číslo 132, v k. ú. Lúka a to:
 • bufet o výmere 42,30 m2;
 • sklad o výmere 12,00 m2;
 • kuchyňa o výmere 8,40 m2;
 • chodba o výmere 5,70 m2;
 • WC o výmere 7,50 m2;
 • terasa o výmere 58,00 m2.
 1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže Obec Lúka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy v zmysle platných právnych predpisov SR a ukončiť obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže Obec Lúka si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže Obec Lúka zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo ju zruší, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom písomnou formou.
 2. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže Obec Lúka oznamuje, že podmienky nájomnej zmluvy budú nasledovné:
 • budúci nájomca sa zaväzuje platiť ponúknutú cenu prenájmu v minimálnej výške 150,- EUR mesačne za nájom nebytových priestorov bez možnosti jej zníženia po dobu piatich rokov a bez možnosti kompenzácie prostriedkov vložených do revitalizácie prenajatých priestorov;
 • budúci nájomca sa zaväzuje platiť prevádzkové náklady a to: za spotrebovanú elektrickú energiu, plyn a vodu, náklady za vývoz fekálií podľa spotreby vody a náklady komunálneho odpadu, ktoré nebudú zahrnuté v cene mesačného nájomného za nebytové priestory;
 • budúci nájomca sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku tak, aby v čase konania športových zápasov a iných akcií bola prevádzka nachádzajúca sa v nebytových priestoroch pre verejnosť otvorená;
 • úspešný uchádzač podpíše s vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže nájomnú zmluvu.
 1. Uzávierka prihlášok (predloženie ponúk) do obchodnej verejnej súťaže bude dňa 12.7.2024 t. j. v piatok do 12:00 hod..

Komisionálne otváranie obálok bude dňa 15.7.2024 t. j. v pondelok o 18:00 hod. na plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka.

 1. Prihlášky (ponuky) do obchodnej verejnej súťaže záujemcovia môžu doručiť osobne do podateľne Obecného úradu Obce Lúka počas úradných hodín Obecného úradu Obce Lúka alebo posielať poštou v zalepených obálkach s označením:

neotvárať OVS prenájom obecných nebytových priestorov pohostinstva

na adresu:

Obec Lúka

Obecný úrad 205

916 33  Lúka

 1. V zalepenej obálke účastník obchodnej verejnej súťaže predloží:
 • cenovú ponuku vo výške mesačného nájomného a to 150,- EUR za nájom nebytových priestorov;
 • krátky podnikateľský zámer;
 • písomný záväzok uchádzača, že splní podmienky nájomnej zmluvy tak, ako sú uvedené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže;
 • doklad preukazujúci oprávnenosť vykonávať činnosti na prevádzku pohostinstva (živnostenský list, výpis z obchodného registra) nie starší ako tri mesiace.
 1. Prihlášky (ponuky) doručené po vyhlásenom termíne budú neotvorené a uložené ako príloha dokumentácie k predmetnému konaniu o obchodnej verejnej súťaži s označením „doručené po uzávierke“.
 2. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 15.7.2024 o 18:00 hod.. Po túto dobu budú súťažné návrhy viazané.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže bude písomne informovať neúspešných účastníkov obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže do siedmich pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže.

Vybraný návrh obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ oznámi účastníkovi v lehote piatich pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže.

V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže môže ktokoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo Starostu Obce Lúka Vladimíra Vöröša na mobilnom čísle: 0905 551 145.

                                                                                                Vladimír Vöröš

                                                                                              Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (1 - pohostinstvo.pdf)OVS - prenájom obecných nebytových priestorov163 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr