Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.7.2024 t. j. v pondelok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom obecných priestorov v budove s. č. 132 k. ú. Lúka
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúka č. 2/2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lúka č. 3/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom - schválenie
 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Obce Lúka
 7. Smernica č. 1/2024 o nakladaní s finančnými prostriedkami Obce Lúka poskytnutých na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ Lúka a žiaka v ŠKD Lúka a zamestnancov ŠJ Lúka – originálne kompetencie – schválenie
 8. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lúka – schválenie
 9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lúka – schválenie
 10. Informácia o zasadnutí stavebnej komisie dňa 9.7.2024
 11. Interpelácie poslancov
 12. Diskusia
 13. Záver

Žiadam poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, aby dodržali svoju účasť na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lúke, dňa 11.7.2024.

                                                                                                                         Vladimír Vöröš

                                                                                                                        Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (4 - pozvánka 15 7 2024 s programom.pdf)pozvánka OZ 15.7.2024102 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr