Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Označenie dražobníka: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislava, IČO: 46 141 341

 

Označenie navrhovateľa dražby: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11  Žilina, IČO: 31 757 951

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

miesto dražby: veľká zasadačka na 1. NP, č. 207 spol. JUMA Trenčíne, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne

dátum dražby: 6.2.2024

čas otvorenia dražby: 10:30 hod.

čas otvorenia pre účastníkov: 10:00 hod.

čas otvorenia dražby pre verejnosť: 10:20 hod.

podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,30 EUR / 1 osoba

 

Označenie dražby: prvá dražba

 

Predmet dražby: nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obec Lúka...

Viac...

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2023 t. j. v stredu o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 • Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Plnenie uznesení
 • Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2023
 • Zvýšenie príspevku Obce Lúka na originálne kompetencie – financovanie MŠ a ŠJ
 • Info ohľadne odstránenia výhrad uvedených v Záverečnom účte Obce Lúka za...

Viac...

Obec Lúka

 OZNAMUJE ZÁMER

že sa budú vykonávať stavebné práce – výmena okien, vonkajších parapetov a vchodových dverí na budove šatne MŠK Lúka, s. č. 132 v k. ú Lúka, vo výlučnom vlastníctve Obce Lúka.

 

Rozsah stavebných prác:

 • demontáž pôvodných drevených okien a vonkajších parapetov v počte 12 ks;
 • demontáž pôvodných drevených vchodových dverí v počte 2 ks;
 • demontáž pôvodných plastových vchodových dverí v počte 1 ks;
 • výroba a montáž nových plastových okien bielej farby v kombinácii s čírim sklom - trojsklo a vonkajších parapetov plechových bielej farby – šírka 35 cm v počte 12 ks;
 • výroba a montáž nových plastových vchodových dverí bielej farby v kombinácii s matným mliečnym sklom - trojsklo v počte 3...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

                                                                                                                            Lúka, 11.10.2023

Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Lúka 135

            Obec Lúka, zastúpená Starostom obce Vladimírom Vöröšom, ako zriaďovateľ Základnej školy s...

Viac...

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2023 t. j. v piatok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Zrušenie uznesenia č. U/24/2023
 5. Záverečný účet Obce Lúka za rok 2022 – oprava a schválenie 
 6. Interpelácie poslancov
 7. Diskusia 
 8. Záver

Žiadam poslancov...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-013                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznam pre verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 o územnom...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-012                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce...

Viac...

 Obec Lúka

 Oznámenie

o uložení listovej zásielky –

doporučený list

PRE: Natália Šnáblová, Lúka

OD: Dôvera, zdravotná poisťovňa

POD ČÍSLOM: RF 93 604 814 6SK

Menovaná si môže zásielku prevziať Obecnom úrade Obce Lúka počas úradných hodín do dňa 17.4.2023.

Vyvesené: 31.3.2023

Zvesené:

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr