Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (16 - zápisnica.pdf)zápisnica644 kB

Oznámenie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v r. 2023

delegovanie do okrskovej volebnej komisie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.6.2023 Rozhodnutím č. 204/2023 Z.z. vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote do 21. augusta 2023:

- v listinnej forme na...

Viac...

Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a:

- nemá trvalý pobyt ba území Slovenskej republiky;

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou elektronicky alebo v listinnej podobe.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (5 - žiadosť o voľbu poštou.pdf)žiadosť o voľbu poštou67 kB

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže...

Viac...

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (0 - informovanie voličov.pdf)Informovanie voličov71 kB