Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024


1 Slovenský PATRIOT
2 My Slovensko
3 Demokrati
4 Magyar Szövetség - Maďarská aliancia
5 SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6 Spájame Občanov Slovenska - SOSK
7 Pirátska strana - Slovensko
8 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
9 Socialisti.sk
10 Slovenská národná strana
11 REPUBLIKA
12 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
13 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
14 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
15 ZDRAVÝ ROZUM
16 Komunistická strana Slovenska
17 Kresťanská únia
18 SMER - sociálna demokracia
19 Kresťanskodemokratické hnutie
20 Sloboda a Solidarita
21 Progresívne Slovensko
22 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ...

Viac...

Hlasovací preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.2.2024 Rozhodnutím č. 12/2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr...

Viac...

OZNÁMENIE

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Delegovanie do okrskovej komisie

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.2.2024 Rozhodnutím vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 23. júna 2024.

 

Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, doručí Starostovi Obce Lúka do 9. apríla 2024 Oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to:

 • v listinnej forme na adresu:

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka;

alebo

 • v elektronickej forme na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (5 - delegovanie člena do OVK.pdf)delegovanie člena do OVK76 kB

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2024 t. j. v utorok o 17:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Plnenie uznesení
 4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka – Michal Godál
 5. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka – Kristína Vöröšová -...

Viac...

Vladimír Vöröš, starosta Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

 

Utvorenie volebného okrsku

Určenie volebnej miestnosti

         Vladimír Vöröš, Starosta Obce Lúka Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka, v zmysle § 8 ods. 1, 2, 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

v y t v á r a

v obci Lúka pre odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov

jeden volebný okrsok označený ako „Okrsok č. 1“.

  

Volebnou miestnosťou pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

u r č u j e m

„Obradnú miestnosť Obecného úradu Obce...

Viac...

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Lúka oznamuje nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Lúke o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obci, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, sa náhradníkom do Obecného zastupiteľstva Obce Lúka stala Kristína Vöröšová.

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka uvoľnil zvolený poslanec Michal Godál a to písomným vzdaním sa svojho mandátu ku dňa 29.2.2024.

Funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva sa náhradníčka...

Viac...

OZNÁMENIE

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.1.2024 Rozhodnutím vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín druhého kola na sobotu 6. apríla 2024.

Volič s trvalým pobytom v Obci Lúka môže požiadať Obec Lúka o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé kolo aj druhé kolo volieb prezidenta SR a to:

 • osobne

najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 22.3.2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5.4.20214, počas úradných hodín Obce Lúka;

 • v listinnej forme na...

Viac...

OZNÁMENIE

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Delegovanie do okrskovej komisie

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.1.2024 Rozhodnutím vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín druhého kola na sobotu 6. apríla 2024.

Politická strana, politické hnutie, koalícia, ktorá je zastúpená v NR SR a petičný výbor doručí Starostovi Obce Lúka do 19. februára 2024 Oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to:

 • v listinnej forme na adresu:

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka;

alebo

 • v elektronickej forme na...

Viac...

Vladimír Vöröš, starosta Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

 

Utvorenie volebného okrsku

Určenie volebnej miestnosti

         Vladimír Vöröš, Starosta Obce Lúka Obec Lúka, Obecný úrad č. 205,         916 33  Lúka, v zmysle § 8 ods. 1, 2, 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

v y t v á r a

v obci Lúka pre odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov

jeden volebný okrsok

označený ako „Okrsok č. 1“.

 

Volebnou miestnosťou pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

u r č u j e...

Viac...

Označenie dražobníka: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislava, IČO: 46 141 341

 

Označenie navrhovateľa dražby: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11  Žilina, IČO: 31 757 951

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

miesto dražby: veľká zasadačka na 1. NP, č. 207 spol. JUMA Trenčíne, na Železničnej ulici č. 7703/24 v Trenčíne

dátum dražby: 6.2.2024

čas otvorenia dražby: 10:30 hod.

čas otvorenia pre účastníkov: 10:00 hod.

čas otvorenia dražby pre verejnosť: 10:20 hod.

podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,30 EUR / 1 osoba

 

Označenie dražby: prvá dražba

 

Predmet dražby: nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obec Lúka...

Viac...

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr